Games Animation Forum

查看單個文章
舊 03-23-18, 08:55 PM   #14
casio
Ultimate Gamer
 
註冊日期: Apr 2005
文章: 3,959
引用:
作者: Lamsze 查看文章
點解偷食會被同行者知道甘無出色
呢套主角鍾意咩都自己做,自給自足
偷食會俾人知唔係佢冇出色,係佢嘅行踪好容易俾某D人知道,主要係精靈、精靈同精靈x)
對有精靈視嘅蜜雅嚟講,砂糖同攞住個廿層樓高嘅「我喺呢度」嘅招牌冇分別


__________________
名言集
神愛祭人,甚至將它的獨生子一起祭埋,叫所有生物都至滅亡,永不超生
當有人話你唔係男人時請立即當眾除褲露小雞雞,不然就反證你輸perfect只不過嘴砲自己係男人
呢個世界從來無話自己講野吾可以前後矛盾

此篇文章於 03-23-18 09:03 PM 被 casio 編輯。
casio 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: [動畫] 愛七ひろ 「デスマーチからはじまる異世界狂想曲」