Games Animation Forum

查看單個文章
舊 07-06-13, 11:32 PM   #211
魔法之子
Game Master
 
註冊日期: Jun 2007
文章: 2,962
PSN  IDkamiyu1988
我有對3千幾人仔既鐵圈
不過都幾耐架啦
可能我冇落amp
感覺只係對返住個價錢
不過有得玩換線同隔音好
魔法之子 目前離線  
 

返回主題: [主題公園] 耳筒/耳機/耳擴/配件討論專區 (07)