Games Animation Forum

查看單個文章
舊 06-12-18, 09:53 PM   #129
HM
God of Gamer
 
註冊日期: May 2007
文章: 6,983
引用:
作者: Rance 查看文章
其實肥仔係咪好似劉蟬咁比人低估其實好高智慧?...
睇仍同阿侵有紋有路咁,定係只係兩個傻佬情投意合?...
你當肥仔傻
你咪傻囉

肥仔固然唔係乜野好人
但佢政治智慧幾高
一個爛鬼國家用幾粒核彈就引到美國總統同佢坐低傾計
佢阿爸同阿爺都做唔到啦


__________________
黑名單: kennnz, nds, samus

其實要入我黑名單難度好高的

此篇文章於 06-12-18 09:55 PM 被 HM 編輯。
HM 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: [精神健康]侵侵金金呵呵呵