Games Animation Forum

查看單個文章
舊 09-16-14, 01:06 PM   #165
~蛙蛙~
Crazy Gamer
 
註冊日期: Jun 2008
文章: 1,348
引用:
作者: pet3 查看文章
巴士真係等好耐的
去西鐵地鐵之類比較好
點慢都好 2-3班都上到啦 (2分鐘一班)
11點等西鐵(兆康)
3分鐘一班 但屯門已經爆左
等左3班好好彩同做到沙甸魚
天水圍個d我諗6-7班應該做到沙甸魚既
有人話錦上路既等左1個鐘都唔到沙甸魚
~蛙蛙~ 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: 環球氣候討論 VOL6.2017