Games Animation Forum

查看單個文章
舊 09-16-14, 12:40 PM   #159
Hitomi
Moderator
♥♥♥♥♥♥♥♥
 
註冊日期: Apr 2002
文章: 14,806
唉,在家果下出面無咩風雨
一落樓行唔夠5分鐘又開始暴風雨

等巴士半個鐘,三架車拜拜
橫風橫雨

頭髮濕到滴水
兩條腿同裙全濕,好彩係穿涼鞋


Hitomi 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: 環球氣候討論 VOL6.2017