Games Animation Forum

查看單個文章
舊 09-26-13, 02:02 AM   #361
kimtch
God of Gamer
 
註冊日期: Mar 2008
文章: 7,800
PSN  IDkimtch
引用:
作者: jerry 查看文章
有無人知
遠古神龍 ‧ 光
個掉卡率係點
打左好多次高級,中級,初級都係無
超級又唔夠打
正常高級應該比中級高機率出架但刷中級又快過高級
超級.. 你上巴哈望望.. 理論上夠打既.. 好弱既隊都
kimtch 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: 神魔之塔交流區