Games Animation Forum

查看單個文章
舊 03-26-14, 02:33 PM   #16
綾小路雷太
God of Gamer
 
註冊日期: Aug 2005
文章: 5,574
一來睇大家氣氛如何推進
二黎都要觀察一下對方係屬於邊類型嘅人

E.G.如果對方係一個慢熱嘅人,你同佢突然間表白的話,可能會嚇親佢,有反效果都未定。

至於次數,如上述,因應時間、地點、對方性格不同,各有迴異。
試過出街一兩次就係埋一齊(前提係大家平時都有KEEP住聯絡)
亦都試過出左幾次街,APPROACH 左成年先一齊到

所以好難講得實


__________________
俺期望在抽水之技巧上能超越師傅,青出於藍之餘,亦能同時培養良好品德,識得何謂收放自如,能娛眾且不傷人為樂。以上。
綾小路雷太 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: 八掛一問,有拍緊拖的版友