Games Animation Forum

查看單個文章
舊 08-16-13, 08:40 PM   #164
izumo
God of Gamer
 
註冊日期: Mar 2005
文章: 9,930
PSN  IDizumo000
引用:
作者: ayato 查看文章
早2日食左隻水主的我哭哭
話說...根據個人朋友統計

冇咩邊個好似我咁齊 1SET主

不過 單就莫莉而言 個人鐘意舊畫風多D
舊5主 叫做比較有HEART 畫果批畫

此篇文章於 08-16-13 08:49 PM 被 izumo 編輯。
izumo 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: 神魔之塔交流區